سمت:
رئیس پژوهشکده مکانیک
استاد
ایمیل:
ardekani@irost.ir
فاکس:
02156276632
تلفن:
02156276632
Dr. Ozgoli
سمت:
مدیر گروه بهره وری و تبدیل انرژی
استادیار
ایمیل:
a.ozgoli@irost.ir
فاکس:
021-56276632
تلفن:
021-56276020-2328
سمت:
عضو هيئت علمي
دانشیار
ایمیل:
abbasakbarnia@yahoo.com
فاکس:
02156276632
تلفن:
02156276632
سمت:
معاون پژوهشكده
دانشیار
dr. malekian
سمت:
مدیر گروه طراحی ماشین و مکاترونیک
استادیار