عباس اكبرنيا
مقایسه سوخت مصرف شده در دو روش عملیات خاک ورزی و کاشت بذر، همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی 4 و 5 آذر ماه 1388 دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه، ايران.
2009