عباس اكبرنيا، خوش تقاضا ه، شريفي ج
طراحي و ساخت ماشين خردكن سرشاخه هاي حاصل از هرس درختان، دومين گنگره علوم باغباني ايران 29 الی 31 شهريور 1379، کرج، ايران
2000
مقدار چوب باقي مانده حاصل از هرس درختان جنگل به طور متوسط رقمي بالغ بر 105 × 7 مترمكعب مي باشد. به حجم مذكور چوب هاي حاصل از هرس درختان باع ها و فضاي سبز شهر ها را نيز بايد افزودكه در صورت استفاده صحيح، مناسب و بهينه از اين حجم قابل ملاحظه مي توان 70 كارخانه وابسته به چوب (توليد تخته هاي مركب، كاغذ، مقوا و ...) با ظرفيت 104 متر مكعب در سال تأسيس نمود.
    به منظور استفاده ي بهينه از سرشاخه ها و چوب هاي باقي مانده از هرس و قطع درختان كافي است آنها را به وسيله دستگاه مناسب خرد نموده و سپس از اين خرده چوب ها براي مصارف مختلف استفاده نمود. در اين پروژه نسبت به ساخت دستگاه چوب خردكن به منظور استفاده از آن براي خردكردن سرشاخه ها و بقاياي جوبي اقدام شد. نتايج حاكي از عملكرد مطلوب دستگاه بود و آماده توليد نيمه صنعتي مي باشد.
كلمات كليدي: چيپس، چوب خردكن، كانال تغذيه، واحد برش، واحد تغذيه
 
Wood-Chipper Machine