عباس اكبرنيا
طراحی بهینه، توسعه و مقایسه دستگاه درو- ردیف ساز جلوتراکتوری و درو- بافه بند، خردادماه 1384، دومین کنفرانس دانشجویی دانشگاه تهران، دانشكده بیوسیستم، ايران.
2005