عباس اكبرنيا
طراحي بهينه و توليد نيمه صنعتي دروگرهاي جلو تراكتوري، اولين كنگره بين المللي گندم 15 الی 18 آذرماه1381، کرج، ايران
2002
 این دستگاه براي برداشت غلات (گندم و جو) مورد استفاده قرار مي گيرد و محصول برداشت شده را در يك رديف منظم روي زمين قرار مي دهد. مزاياي اين دروگر عبارت است از:           1- قابل نصب بر روي انواع تراكتورهاي متداول در كشور.          2- قابل استفاده در شرايط مختلف فيزيكي اراضي (زمين هاي شيبدار، مزارع كوچك و ...).          3- قابل تنظيم بودن ارتفاع برش دستگاه به وسيله نيروي هيدروليك تراكتور براي برداشت محصول از ارتفاع دلخواه.          4- داراي كيفيت مطلوب در درو و رديف كردن محصول بدون ريزش.          5- سادگي سرويس، نگهداري و تعميرات دستگاه.
Front-Mounted Reaper
Field of harvested with Front-Mounted Reaper.