عباس اكبرنيا
طراحی بهینه، ساخت و ارزیابی ماشین چندکاره کشاورزی، همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی، 4 و 5 آذر ماه 1388 دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه، ايران.
2009