سمت:
رئیس پژوهشکده مکانیک
استاد
ایمیل:
ardekani@irost.ir
فاکس:
02156276632
تلفن:
02156276632
سمت:
معاون پژوهشکده
دانشیار
ایمیل:
abbasakbarnia@yahoo.com
فاکس:
02156276632
تلفن:
02156276632

پیام رئیس