سمت:
رئیس پژوهشکده مکانیک
استاد
ایمیل:
ardekani@irost.ir
فاکس:
02156276632
تلفن:
02156276632
سمت:
هیآت علمی
دانشیار

پیام رئیس