Staff

سمت:
رئیس پژوهشکده مکانیک
استاد
ایمیل:
ardekani@irost.ir
فاکس:
02156276632
تلفن:
02156276632
Dr. Ozgoli
سمت:
مديركل دفتر مركزي ارتباط با دانشگاه ها و صنعت
استادیار
ایمیل:
a.ozgoli@irost.org
فاکس:
021-56276630
تلفن:
021-56276630
سمت:
هیات علمی
مربی
ایمیل:
irost.org @ a.anvari
تلفن:
021-56276632
سمت:
مدير مركز ملي آزمون و تحقيقات سيستم هاي گرمايشي
ایمیل:
alyehos@yahoo.com
فاکس:
02156276632
تلفن:
09122042321
سمت:
هیآت علمی
دانشیار
سمت:
مدیر گروه بهره وری و تبدیل انرژی
مربی

پروژه ها و فعالیت ها