سمت:
معاون پژوهشکده
دانشیار
ایمیل:
abbasakbarnia@yahoo.com
فاکس:
02156276632
تلفن:
02156276632
dr. malekian
سمت:
مدیر گروه طراحی ماشین و مکاترونیک
استادیار
سمت:
مدیر گروه بهره وری و تبدیل انرژی
مربی