نسيبه ايزدي، حسين مبلي، عباس اكبرنيا، حجت احمدي، شاهين رفيعي
مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 12، شماره 1، ص 82-71، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2012