عباس اكبرنيا
مجله پژوهش هاي توليدات گياهي، جلد 20، شماره 1، ص 203-209، 1392، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2012