عباس اكبرنيا*، حسين مبلي، اسداله اكرم، منوچهر حامدي، شاهين رفيعي
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، شماره هشتم، ص 180-174.
2009