عباس اكبرنيا*، محمد هادي خوش تقاضا، جمال الدين شريفي، محمد كاظم خوش تقاضا
مجله علمي پژوهش و سازندگي وزارت جهاد كشاورزي، شماره 55، صفحات 2 الي 8
2001
 به طور متوسط مقدار چوب باقي مانده از قطع درختان جنگل رقمي حدود 105Í7 متر مكعب مي باشد. به حجم مذكور چوب هاي حاصل از هرس درختان باغ ها و فضاي سبز شهرها را نيز بايد افزود كه در صورت استفاده ي صحيح، مناسب و بهينه از اين حجم قابل ملاحظه و تبديل آنها به خرده چوب مي توان 70 كارخانه ي صنايع وابسته به چوب (تخته هاي چندلا، نئوپان، كاغذسازي و ...) با ظرفيت 104Í10 مترمكعب در سال تأسيس نمود. به منظور كاربرد صحيح و بهينه از سرشاخه ها و چوب هاي باقي مانده از هرس و قطع درختان، كافي است آنها را با وسيله ي مناسب خرد نمود و سپس از اين خرده چوب ها براي مصارف مختلف استفاده كرد. هدف از اجراي اين پروژه بهينه سازي و اجراي طرح توسعه اي دستگاهي است كه در شرايط اقليمي جنگل هاي ايران، نياز باغ ها و فضاي سبز شهرها مورد استفاده قرار گيرد. مشخصات فني دستگاه چوب خردكن ساخته شده عبارت است از؛ واحد برش بشقابي، واحد تغذيه تلفيقي از سيستم خودكار و ثقلي، نوع تخليه پرتابي، دستگاه از نوع كششي، منبع تأمين قدرت محور تواندهي تراكتور و قدرت مورد نياز 30 اسب بخار. نتايج حاصل از آزمون و ارزيابي دستگاه حاكي از عملكرد مطلوب بوده است. با آزمايش و خردكردن سرشاخه هاي خشك و مرطوب معلوم شد كه اندازه و ابعاد خرده چوب هاي حاصل از شاخه هاي خشك، ناموزون و نسبتاً درشت مي باشد. به طور كلي ابعاد و اندازه، شكل و يكنواختي خرده چوب هاي توليد شده نسبت مستقيم با رطوبت، قطر و گونه گياهي سرشاخه درختان دارد.   وا
Wood Chipper
Chipper
Chips of wood