عباس اكبرنيا*، سيد احمد طباطبايي فر، سعيد مينايي، جمال الدين شريفي
نشریه علمي پژوهشی دانش کشاورزی- دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز، شماره 4 جلد 18، ص 223-233 .
2007
  این دستگاه براي برداشت غلات (گندم و جو) مورد استفاده قرار مي گيرد و محصول برداشت شده را در يك رديف منظم روي زمين قرار مي دهد. مزاياي اين دروگر عبارت است از:           1- قابل نصب بر روي انواع تراكتورهاي متداول در كشور.          2- قابل استفاده در شرايط مختلف فيزيكي اراضي (زمين هاي شيبدار، مزارع كوچك و ...).          3- قابل تنظيم بودن ارتفاع برش دستگاه به وسيله نيروي هيدروليك تراكتور براي برداشت محصول از ارتفاع دلخواه.          4- داراي كيفيت مطلوب در درو و رديف كردن محصول بدون ريزش.          5- سادگي سرويس، نگهداري و تعميرات دستگاه.