عباس اكبرنيا
54795
2007
  این دستگاه براي برداشت غلات (گندم و جو) مورد استفاده قرار مي گيرد و محصول برداشت شده را در يك رديف منظم روي زمين قرار مي دهد. مزاياي اين دروگر عبارت است از:           1- قابل نصب بر روي انواع تراكتورهاي متداول در كشور.          2- قابل استفاده در شرايط مختلف فيزيكي اراضي (زمين هاي شيبدار، مزارع كوچك و ...).          3- قابل تنظيم بودن ارتفاع برش دستگاه به وسيله نيروي هيدروليك تراكتور براي برداشت محصول از ارتفاع دلخواه.          4- داراي كيفيت مطلوب در درو و رديف كردن محصول بدون ريزش.          5- سادگي سرويس، نگهداري و تعميرات دستگاه.          مشخصات فني دستگاه:
  طول  (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm) وزن  (kg)  نيروي محركه مكانيزم تغيير ارتفاع برش 250 125 80 250 محور تواندهي تراكتور جك هيدروليك يكطرفه