عباس اكبرنيا
شماره ثبت 80355
2012
 روش های مختلف مکانیکی و شیمیایی برای استحصال روغن از دانه هاي روغني گياهي اعمال می شود ولی مناسب ترین روش آن است که کمترین آسیب را به ترکیب روغن موجود در دانه وارد نماید. به همین لحاظ استفاده از روش مکانیکی (پرس) با اعمال فشار بر بافت این دانه ها که منجر به خروج روغن موجود در نسوج این دانه ها می شود مورد توجه ویژه قرار دارد. از جمله این دانه ها می توان؛ کنجد، پسته، بادام، گردو، هسته انار و انگور و ... را نام برد. بدين منظور دستگاه پرس مداوم حلزونی با خان های موازی طراحي و ساخته شد.نکته قابل ذکر اینکه رطوبت دانه های مورد استفاده برای این امر باید زیر 10% باشد.