گروه: 
بهره وري و تبدیل انرژي
سمت: 
مدير مركز ملي آزمون و تحقيقات سيستم هاي گرمايشي
ایمیل: 
alyehos@yahoo.com
khoshnevisan@irost.ir
تلفن: 
09122042321
02156276315
فاکس: 
02156276632

Vertical Tabs