سمت:
کارشناس پژوهشی
ایمیل:
Bairami@irost.ir
تلفن:
021-56276020 - 2381
سمت:
کارشناس ارشد پژوهشی
مهندس
ایمیل:
h.bakhtiari@irost.ir
تلفن:
2376 -021-56276020
سمت:
مدير مركز ملي آزمون و تحقيقات سيستم هاي گرمايشي
ایمیل:
alyehos@yahoo.com
فاکس:
02156276632
تلفن:
09122042321